WAG

wag1

n I 1. çalma, çırpma (qanad); 2. bulama (quyruq); with a ~ of the tail quyruq bulamaqla / bulayaraq

wag2

v (-gg-) I 1. çalmaq, çırpmaq (qanad); 2. bulamaq, yelləmək (quyruq: it və s.), silkələmək (barmaq); The dog wagged its tail it quyruğunu buladı; 3. d.d. çərənləmək; xəbərçilik etmək, söz gəzdirmək; to ~ one’s chin / one’s jaws / one’s beard qeybət etmək, çərənləmək; 4. başı ilə işarə vermək; yırğalamaq (başı);

◊ to ~ one’s finger at smb. bir kəsi barmağı ilə hədələmək; So the world wags! Dünyanın işləri belədir!

WAFT
WAGE