WAGER

wager1

n mərc, bəhs; to play / to make a ~ mərc gəlmək; to win / to lose a ~ mərci udmaq / uduzmaq

wager2

v 1. mərc gəlmək; 2. risk etmək, qorxulu işə girişmək; həyatını riskə qoymaq

WAGE-WORK
WAGGERY