WAKE

wake1

n şair. oyaq / yuxusuz qalma, yatmama; ayıqlıq, sayıqlıq; sleep and ~ ayıq-sayıq yatma

wake2

v 1. yuxudan oyanmaq / ayılmaq; She usually wakes (up) early O adətən erkən oyanır; 2. yuxudan qaldırmaq / oyatmaq; The children’s shouts woke us out of nap Uşaqların qışqırtısı bizim mürgümüzü qaçırtdı / bizi mürgüdən ayıltdı; 3. yada salmaq, oyatmaq; doğurmaq, baş qaldırmaq, canlandırmaq (arzu, xatirə, şübhə və s.); to ~ the memories of the past keçmiş xatirələri oyatmaq / yada salmaq; 4. oyanmaq, canlanmaq, baş qaldırmaq; Nature wakes in spring Yazda təbiət oyanır, 5. oyaq qalmaq, yatmamaq, yuxusuz qalmaq; 6. ayılmaq, özünə gəlmək; to ~ from a stupor huşu başına gəlmək, ayılmaq; 7. (to) dərk etmək, anlamaq, başa düşmək; to ~ to danger təhlükəni dərk etmək / başa düşmək

WAIVE
WAKEFUL