XƏLAYİQ ƏRƏB

Xəlq olunmuşlar, xidmətçi qadın, cariyə, kölə qadın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

XƏFƏNG
XƏLƏT1