X-RAY

X-ray1

n 1. (pl -s) rentgen şüaları; Go for an X-ray Rentgen şüasından keç / keçin; 2. rentgenoqram; a chest ~ döş qəfəsinin rentgenoqramı

X-ray2

adj rentgen; ~ therapy rentgenoterapiya (rentgen şüalan ilə müalicə); ~ photograph rentgen vasitəsilə alınan şəkil

X-ray3

v işığa / rentgenə salmaq, rentgenlə yoxlamaq; Have one’s lungs X-rayed Ciyərlərini rentgenə sal / salın

X-RADIATION
XANTHIPPE