Xam neft

karbohidrogenlərin bəzi naftenlərin, həmçinin müxtəlif oksigenli, kükürdlü və azotlu birləşmələrin mürəkəb qarışığı.
Hidromonitor balta
Xamalın bölünməsi