XAM

Məcazi mənada: yetkin olmayan, təcrübəsiz, püxtələşməmiş, hazırlıqsız. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Uca dağları döşlətdin,

Ağır alaylar boşlatdın,

Yüz il lotuluq işlətdin,

Axır oldun xam, Koroğlu...

                          (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

*

Cəfər paşa istəyirdi ki, onu xam salsın. Ta ki pəhləvanlar hazırlansınlar. (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

XALİCƏ
XAM SALMAQ

Значение слова в других словарях