XEYRAT ƏRƏB

Ölmüş adamın xatirəsinə verilən yemək; ehsan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu dedi:

– Ay qarı, qorxma, gecə bayıra çıxıb atana xeyrat vermək istəsən ayağını başıma qoyub keçərsən. (Paris nüsxəsi, 4-cü məclis)

XEYLAQ
XƏDƏNG FARS