XORMEYSTER

[ yun. xor və alm. meister – usta] Xor dəstəsinin rəhbəri, xor dirijoru.
XORLAMAQ
XORNA

Digər lüğətlərdə