Yanar qazlar

yanma qabiliyəti olan qaz halındakı madələr. Sənaye üçün daha böyük əhəmiyəti olan Y.q., yerdən çıxan və çox vaxt tərkibində 99%-ə qədər müxtəlif karbohidrogenlər, əsasən metan və tərkibi ona yaxın olan qazlardır. Təbi Y.q. neft və qaz yataqlarından hasil edilir. Süni Y.q.-dan ən çox hasil edilənləri bunlardır.
Yanacaq sənayesi
Yanar şistlər