YEAR

n 1. il; this / last / next ~ bu / keçən / gələn il; I shall be 15 this year Bu il mənim 15 yaşım olacaq; 2. təqvim ili; academic / school ~ tədris ili; fiscal ~büdcə / maliyyə ili; 3. pl yaş; He is 30 years old Onun 30 yaşı var; 4. pl uzun müddət; I’ve worked in this firm for years (and years) Mən bu firmada uzun müddət işləmişəm; ~ by ~ ilbəil, hər il; ~ in ~ out ildən ilə; from ~ to ~ by ~ after ~hər il; ~/ and ~ ago çoxdan, uzun illərdən bəri, əbədi, bütün ömrü boyu; all (the) ~ round bütün il boyu

◊ Donkey’s ~s uzun müddət, ≅ it ili; man / woman etc. of the ~ ilin kişisi / qadını; ilin birinci / qabaqcıl adamı; not / never in a hundred, etc. ~s ömründə, heç vaxt; in the ~ of grace / of our Lord / of 1995 1995-ci ilin milad bayramında; A Happy New Year! Yeni iliniz mübarək!

YEANLING
YEAR-BOOK