yeraltı su hövzəsi

Yerin təkində müəyyən geoloji struktur daxilində yerləşən sulu horizontların, sulu çatların məcmusu

yenidənsayma kassası
yeraltı su yatağı