yerin təki

Yer qabığının yer səthindən və ya torpaq qatından, su obyektlərinin (sututarların) dibindən aşağıda yerləşən, öyrənilməsi və istifadəsi mümkün olan dərinliklərədək uzanan süxurlardan, mineral-xammal ehtiyatlarından, enerji daşıyıcılarından (neft, qaz və s.), təbii və sün`i boşluqlardan, geoloji və texnogen törəmələrdən ibarət hissəsi

yeraltı su yatağı
yerin təkindən istifadə münasibətləri