yerli gəlir

Dövlət büdcəsində müəyyən edilən normativlər əsasında formalaşan ayrı-ayrı şəhər və rayonlar üzrə gəlir

yerli əhəmiyyətli su mənbəyi
yerli xərc