YOLAX

(Cəbrayıl, Kəlbəcər)
bax yolağ . – Təkə görür ki, ovçu yolaxda duruf (Kəlbəcər)
YOLAĞA
YOLANTAX