ZÜLM ÇƏKMƏK

haqsızlığa, işgəncələrə məruz qalmaq.

ZURNASINA OYNAMAQ
ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ