ZINDIQ ƏRƏB

Əsl mənası zərdüşti (kafir, dinsiz) olub, canlı dildə zındıq oğlu şəklində təhqir mənasında işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bəlli Əhmədəm, əslim, soyum Kürdicə,

Söylə görüm, usta əl muzdun necə?

Könlüm qubar eylər ortandan biçə,

Usta, zındıq oğlu, al düzəlt sazı!

                 (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”)

ZƏRNİŞAN FARS
ZİBA FARS