ZƏNƏXDAN FARS

Çənədə, yaxud yanaqda çuxur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qaşlarının tayı yoxdu cahanda,

Açılıb göysündə qar sinən üstə.

Belin nazik, qəddin uca, üzün gül,

Zənəxdanda düşüb xal, sinən üstə.

         (“Həmzənin Qıratı aparmağı”) (“Həmzə-Teymur”)

ZƏNƏXDAN FARS
ZƏNƏN

Digər lüğətlərdə