ZƏNBUR FARS

Arı.

Böyük şah babamnan qıllam iltimas,

Əfv etsin, hüzrundan oluram xilas.

Zənburun şanına meyl etsə məkas,

Od tutar ahundan çöllər, gedirəm.

                                        (“Sam şahzadə”)

                              *

Ellər köçdü yaylağıma, dayandı,

Sizin dağdan qar almağa gəlmişəm.

Könül quşu dövr eyləyir bu bağda,

Zənbur mənəm, bar almağa gəlmişəm.

                                                          (“Qurbani”)

ZƏNAN
ZƏNBUR FARS

Digər lüğətlərdə