ZƏRBAB FARS

Zər və ya güləbətinlə qarışıq parça və bu parçadan tikilmiş.

O zəhri zülfləri köksündə çəprəs,

Zər zərbab üstündən ətlası çərkəs,

Yaxası mürəssə, çatqısı gülgəz,

Çarqatının ucu sürmələnibdi.

                                       (“Qurbani”)

ZƏR-ZİBA
ZƏRBAF