ZƏRBAF FARS

Zər və ya güləbətinlə qarışıq parça və bu parçadan tikilmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qıratumun yüzüdür saf,

Müxənnətdən çəkmənəm xaf,

Köynək məxmur, çulu zərbaf,

Torbası atlasmı ola?

              (M.Elyas “Nəğmələr kitabı”)

ZƏRBAF
ZƏRBAFTA