ZƏRNİŞAN FARS

1. Qızıl suyu ilə vurulmuş naxışı olan.

2. Zərli, bəzəkli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

İki ləkə bir məclisə varanda,

O məclisin halı pərişan olu.

Bir qoç igid bir meydanda tapılsa,

Bəzənər o meydan zərnişan olu.

                       (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

ZƏRƏFŞAN
ZINDIQ ƏRƏB