ZAT ƏRƏB

Əsil, mənşə, kök, nəsil, nəsəb. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu bir igid, əsli-zatı var,

Həm namusu, arı, həm qeyrəti var,

Dəmir cilov altda Ərəb atı var,

İnan Bolu, mən Koroğlu deyiləm.

                                    (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

ZARINCI
ZAVAL