ZİBA FARS

Bəzəkli, zinətli; yaraşıqlı, qəşəng, gözəl, göyçək.

Alışan külk geysən, ziba mintənə,

Qızılgüllər ağ buxağa düzsənə.

Gümüşdən aşırma, almasdan tənə,

Başda Kişmir işi tirmə şal gərək.

                               (“Qulam Kəmtər”)

ZINDIQ ƏRƏB
ZİL