ZİKİR

\[ركش \] – hərfi mənada xatırlamaq, yadda saxlamaq de-məkdir. Kökü ərəbcədəki zəkərə \[ركش \] felindən gəlir. Sufi zikir edərək daima Allahı yadda saxlayar və bunun üçün dili ilə Allahı xatırladan sözlər, ifadələr deyər. Sufi nəzdində ibadətlər də zikir sayılır. Namaz, oruc, zəkat kimi ibadətlər zikir xüsusiyyəti daşıya-raq sufiyə Allahı xatırlamağa imkan verir, yadından çıxarmağa qoymur.
ZİDDİYYƏT

Значение слова в других словарях