ZİYADA ƏRƏB

Çox, çoxlu, artıq, lazım olandan çox. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Günbəgündən dərdim oldu ziyada,

Alma gözlüm, qız birçəklim Qırat, gəl!

                             (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

ZİNHAR FARS
ZİYADƏ