İnformasiya hüququ

İnformasiya hüququ — informasiya sahəsində münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi sistemidir, yəni Rusiya inzibati hüququnun və mülki hüququnun bir alt sahəsi, habelə bu sahədə elm və akademik intizamdır.[1]

İnformasiya hüququ bir elm kimi inzibati hüququn bir alt sahəsi kimi informasiya hüququ, onun predmeti, metodları, informasiya münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi prinsipləri, inkişaf tarixi, əsas institutları, hüquq normalarının müqayisəli hüquqi təhlili haqqında elmi biliklər sistemidir. və xarici ölkələrin informasiya sferasında sosial münasibətlər. Və bu elm özünün formalaşmasının ilkin mərhələsindədir.

İnformasiya hüququ akademik bir fən kimi müvafiq təhsil müəssisələrində, ilk növbədə hüquqi olanlarda oxumaq üçün məcburi olan informasiya hüququ haqqında biliklər sistemidir.

İnformasiya hüququ mürəkkəb hüquq sahəsidir. Son vaxtlara qədər informasiya hüququ inzibati hüququn alt sahəsi idi. İnformasiya hüququnun bir alt bölməyə ayrılması bütün elm adamları tərəfindən tanınmadı və nisbətən yaxınlarda baş verdi. Öz növbəsində onun yeni hüquq sahəsi kimi özünü tam təsdiqləməyə vaxtı yox idi

İnformasiya hüququ anlayışı[redaktə | mənbəni redaktə et]

İnformasiya hüququ anlayışı hüquq sahəsidir, informasiyanın dövriyyəsi, informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və istifadəsi, informasiya sistemlərinin yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı informasiya sahəsində ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusudur. vətəndaşların, təşkilatların, dövlətin və cəmiyyətin informasiya ehtiyaclarının təhlükəsiz şəkildə ödənilməsi.[2]

İnformasiya hüququnun predmeti və metodları[redaktə | mənbəni redaktə et]

İnformasiya hüququnun hüquqi tənzimlənməsinin əsas predmeti informasiyadır, yəni informasiya proseslərinin - istehsalı, toplanması, emalı, toplanması, saxlanması, axtarışı, ötürülməsi, yayılması və istehlakı proseslərinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan informasiya sferasında sosial münasibətlərdir.[1]

İnformasiya hüququ informasiya-hüquqi münasibətlərə tənzimləyici təsir metodlarının bütün kompleksindən, yəni həm dispozitiv tənzimləmədən (seçim azadlığı, tərəflərin bərabərliyi, mərkəzsizləşdirmə, koordinasiya), həm də imperativ tənzimləmədən (hakimiyyətin mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi, ciddi tabeçilik) istifadə edir. İnformasiya hüququ sisteminə müxtəlif üsulların daxil edilməsi onların özbaşına toqquşması və ya rəqabəti demək deyil. İnformasiya hüququ üçün müəyyən metodların əhəmiyyəti ilə bağlı müzakirələr yalnız informasiya ilə bağlı münasibətlərdə yaranan problemləri həll etmək üçün müstəqil hüquq sistemini inkişaf etdirməklə uzlaşdırıla bilər[3].

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. 1 2 Лапина М. А., Ревин А. Г., Лапин В. И. Информационное право. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.
  2. Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право./Под ред. академика РАН Б. Н. Топорнина. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.
  3. Ковалева Н. Н. Информационное право России. Учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.