Bataqlı torpaqlar

Bataqlı torpaqlar — dənizsahili çökəklərdə, düzənliklərin depresiya sahələrində, çayların axmazlarında lokal şəkildə rast gəlinən torpaq tipidir. Bu torpaqlar 137 min hektar sahəni əhatə edir.

Yayıldığı ərazilər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Lənkəran rayonu, Kür-Araz ovalığı, Naxçıvanın düzənlikləri, Qanıx-Əyriçay vadisi, Dəvəçinin Ağzıbirçala gölü hövzəsi və s yerlərdə yayılmışdır[1].

Bitki örtüyü[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bataqlı torpaqların inkişaf etdiyi ərazi üçün halofitlər (qamış, çil, sirkən və s.) iştirak etdiyi su-bataqlıq bitki qruplaşmaları səciyyəvidir. Qeyd olunan bitkilər hər il torpağa böyük miqdarda fitokütlə verir.

Morfoloji tərkibi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Torpaqəmələgətirən süxurlar laylı allüvial çöküntülər, karbonatlı, şoranlaşmış gillər və gillicələrdir. Düzən sahələrdə qurunun bataqlaşma prosesi ağır qranulometrik tərkibli süxurlar üzərində gedir. Qrunt sularının səviyyəsi çox vaxt səthdən 10-158 sm dərinlikdə yerləşir, quraqlıq mövsümündə isə 50-80 sm-lik dərinliyə düşür. Bataqlı torpaqlar torpaqəmələgəlmə və qleyləşmə prosesinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində əmələ gəlir. Torflaşma Azərbaycanda zəif gedir. Üst qatda torf qatının qalınlığı 1-2 sm-dən artıq olmur. Humusun miqdarı 5,5-17,8%-ə kimi olan arada dəyişir. Üst qatlarda bərabər paylansa da, dərinliyə doğru kəskin şəkildə azalır. Bu torpaqların udma tutumu böyükdür.

Yarımtipləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Çürüntülü-bataqlı
  2. Lilli-bataqlı

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. İ.Ə.Quliyev. Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası. Bakı: 2014, 235 s.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]