Konus

Konus

Konushəndəsi elementdir. Konus düzbucaqlı üçbucağın katetlərindən birinin ətrafında 360°Fırlanması ilə alınan fəza fiqurudur. Konusun tili yoxdur, təpəsi və üzü 1 ədəddir.

Kəsik Konus. Konusu kəsən və oturacağına paralel olan müstəvi ilə konusun oturacağı arasında qalan hissə kəsik konus adlanır.

  • Həcmi:
  • Yan səthin sahəsi:
  • Tam səthin sahəsi:
  • Konusun diaqonal kəsiyi bərabəryanlı üçbucaqdır.

Burada

  • V-Həcm
  • Syan-yan səthin sahəsi
  • Stam-tam səthin sahəsi
  • r-konusun oturacağının radiusu
  • h-konusun hündürlüyü
  • l-konusun doğuranıdır.