Qrafit əsaslı materiallar

Qrafleks (ing."flexible graphite ") — çevik qrafit — və ya penoqrafitdir.

Alınması[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bu maddəni almaq üçün qrafit tozuna nitrat turşusu hopduraraq, onu reduksiyaedici mühitdə sürətlə qizdirirlar. Bu zaman nitrat turşusu parçalanır və alınan qazların təzyiqi altında layları bir-birindən ayrılaraq köpüklənir. Alınmış yüksək məsaməli, əyilə bilən materialı yaxıb, ştamplayırlar.

İstifadə sahəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qrafleks korroziyaya uğramır və yüksək temperatur zonalarında rezin və metal istifadə etmək mümkün olmadıqda, doldurucu kimi istifadə olunur.

Şüşəkarbon[redaktə | mənbəni redaktə et]

Fenolformaldehid qatranını hava daxil olmadan 800oC-də pirolizə uğratdıqda şüşəkarbon alınır. Bu material turşu və əsaslara qarşı davamlıdır. Ondan hazırlanmış qablar bir çox xassələrinə görə platindən üstündür.

Piroqrafit[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mühüm konstruksiya materiallarından biri də piriqrafitdir. Piroqrafit təbii qrafitin sıxılmasından alınan yüksəkdavamlı materialdır.

Piroqrafitin alınması[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bunun üçün təbii qrafit yüksək temperaturda metan atmosferində közərdilir, metanın pirolizindən alınan karbon qrafitin məsamələrini və defektlərini doldurur. Nəticədə, sıxlığı təbii qrafitdən 1,5 dəfə çox olan piroqrafit əmələ gəlir. Piroqrafitdən ürəyin süni klapanlarını hazırlayırlar.

Karbon lifləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Polimer sap və parçaların pirolizi yolu ilə karbon lifləri alınır. Bu material doldurucu kimi plastik materiallara daxil edilir, onlara yüksək davamlılıq və elektrikkeçirmə xassələri verir. karbon lifləri, həmçinin istilik pərdələri və elastik elektrik qızdırıcılarının hazırlanmasında istifadə olunur.

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

  • Uşaqlar üçün ensiklopediya. Kimya. Bakı, 2008.