Yazı (qeydə almaq)

Yazı (en. record)

  1. Proqram və xarici yaddasaxlama qurğusu arasında verilənlərin alış-verişi vahidi.
  2. İnformasiyanın struktur vahidi. Proqramlaşdırma dillərində: təşkil olunduğu elementlərin (sahələrin) adı və çeşidli atributları olan aqreqat.
  3. Yaddasaxlama mühitində verilənlərin qeydiyyatı (yazılması) prosesi.
  4. Vahid tam kimi baxılan bir-biriylə qarşılıqlı əlaqədar verilənlər qrupu. İnformasiyanın verilənlər bazalarında saxlanması vahidi. Yazı bir, yaxud bir-biriylə bağlı olan bir neçə sahədən ibarətdir. Yazını və sahələri üzərində sətirlər yazılmış kağız vərəqiylə müqayisə etmək olar: sahələr – sətirlər, yazı isə kağız vərəqidir. İndekslərinə görə elementlərinə erişilən matrisdən fərqli olaraq, yazının elementlərinə həm elementlər bloku kimi, həm də ayrı-ayrı erişmək olur.


Yazma başcığı (en. record head)– maqnit lent qurğusunda verilənlərin lentdə yerləşdirilməsini təmin edən element. Bəzi maşınlarda yazma başcığı oxuma başcığı ilə bir yerdə olur.


Yazının uzunluğu (en. record length) çox zaman yazını saxlamaq üçün gərəkli olan tutumun baytla ifadəsidir.


Yazının kilidlənməsi (en. record locking)– çoxistifadəçili sistemlərdə: verilənlər bazasının yazılarının bir neçə istifadəçi tərəfindən eyni zamanda dəyişdirməsinin qarşısının alınması metodu. Bu yolla verilənlərin tamlığı təmin olunur. Bax: DATA İNTEGRİTY, LOCKİNG, RECORD.


Yazı nömrəsi (en. record number)– verilənlər bazasında: yazılar qrupunda hər hansı yazını tanıtmaq üçün həmin yazıya mənimsədilmiş bənzərsiz (unikal) ədəd.


Yazının strukturu (en. record structure) – hər bir sahənin parametrlərinin əvəzinə yazını təşkil edən nizamlanmış sahələr siyahısı.


Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.