Mürəkkəb ədəd

Mürəkkəb ədəd — 1-dən böyük sadə olmayan natural ədəddir. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16,18… Bunun əksi olan sadə ədədlər isə özünə və vahidə bölünən ədədlərə deyilir.

Məsələn: 2,3,5,7,11,13,17,19,23 və s.

Mürəkkəb ədədin sadə vuruqların hasili şəklində göstərilməsi sadə vuruqlara ayırma adlanır.

Məsələn: 120=2*2*2*3*5 ya da 120=2³*3¹*5¹