Subyekt

Subyekt latın dilində subjectum — əvəzlik.

  • Subyekt (məntiq ) — haqqında nəsə təsdiq və ya inkar edilən predmet.
  • Subyekt (tibb ) — hansısa tibbi xüsusiyyətlərin daşıyıcısı olan insan.
  • Subyekt (psixologiya) — insan düşüncəsinin aktiv şəkildə özünü dərk etməsi, xarici dünyaya özünü əks qoyaraq onu obyekt kimi görməsi.
  • Subyekt (fəlsəfə) — obyektdən fərqli olaraq dərk edən, düşünən və fəliyyət göstərən kəslər; fəaliyyət daşıyıcısı.
  • Hüquq subyekti — hər hansı hüquq və vəzifəyə malk olan hüquqi və fiziki şəxs.
  • Cinayət subyekti — cinayət törətmiş və məsuliyyət daşımağa qadir olan şəxs.
  • Subyekt (qeyri-termin məna) — ümumilikdə insan.