Surə

Surə - müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quranın bölmələri. Quranda 114 surə var. Surələr ayələrə bölünür. Ən böyük surə əl-Bəqərə surəsidir.

Quranın bütün surələri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

114 Surədən - 87 Məkkə və 27 Mədinə sərəsi

 1. Fatihə surəsi (Kitabı açan surəsi)
 2. Bəqərə surəsi (İnək surəsi)
 3. Ali-İmran surəsi (İmran ailəsi surəsi)
 4. Nisa surəsi (Qadınlar surəsi)
 5. Maidə surəsi (Süfrə surəsi)
 6. Ənam surəsi (Davar surəsi)
 7. Əraf surəsi (Sədd surəsi)
 8. Ənfal surəsi (Qənimət surəsi)
 9. Tövbə surəsi (Tövbə surəsi)
 10. Yunus surəsi (Yunus peyğəmbər surəsi)
 11. Hud surəsi (Hud peyğəmbər surəsi)
 12. Yusif surəsi (Yusif peyğəmbər surəsi)
 13. Rəd surəsi (Göy gurultusu surəsi)
 14. İbrahim surəsi (İbrahim peyğəmbər surəsi)
 15. Hicr surəsi (Daşlı sahə surəsi)
 16. Nəhl surəsi (Bal arısı surəsi)
 17. İsra surəsi (gecə vaxtı seyr) və ya Bəni-İsrail (İsrail oğulları surəsi)
 18. Kəhf surəsi (Mağara surəsi)
 19. Məryəm surəsi (Məryəm surəsi)
 20. Taha surəsi Taha surəsi
 21. Ənbiya surəsi (Peyğəmbərlər surəsi)
 22. Həcc surəsi (Həcc surəsi)
 23. Muminun surəsi (Möminlər surəsi)
 24. Nur surəsi (Nur surəsi)
 25. Furqan surəsi (Fəqləndirmə surəsi)
 26. Şuəra surəsi (Şairlər surəsi)
 27. Nəml surəsi (Qarışqalar surəsi)
 28. Qəsəs surəsi (Hekayət surəsi)
 29. Ənkəbut surəsi (Hörümçək surəsi)
 30. Rum surəsi (Rumlular surəsi)
 31. Loğman surəsi (Loğman peyğəmbər surəsi)
 32. Səcdə surəsi (Səcdə surəsi)
 33. Əhzab surəsi (Dəstələr)
 34. Səba surəsi (Səba surəsi)
 35. Fatir surəsi (Yaradan surəsi)
 36. Yasin surəsi Yasin surəsi
 37. Saffat surəsi (Səf-Səf duranlar surəsi)
 38. Sad surəsi Sad surəsi
 39. Zumər surəsi (Zümrələr surəsi)
 40. Mumin surəsi (Mömin surəsi)
 41. Fussilət surəsi (Müfəssəl izah edilmiş surəsi)
 42. Şura surəsi (Şura surəsi)
 43. Zuxruf surəsi (Qızıl bəzəklər surəsi)
 44. Duxan surəsi (Duman surəsi)
 45. Casiyə surəsi (Diz çökmüş camaat surəsi)
 46. Əhqaf surəsi (Qumsal təpələr surəsi)
 47. Məhəmməd surəsi (Məhəmməd peyğəmbər surəsi)
 48. Fəth surəsi (Fəth surəsi)
 49. Hucurat surəsi (Otaqlar surəsi)
 50. Qaf surəsi (Qaf surəsi)
 51. Zariyat surəsi (Sovurub dağıdan küləklər surəsi)
 52. Tur surəsi (Dağ surəsi)
 53. Nəcm surəsi (Ulduz surəsi)
 54. Qəmər surəsi (Ay surəsi)
 55. Rəhman surəsi (Rəhmli olan Allah surəsi)
 56. Vaqiə surəsi (Vaqiə surəsi)
 57. Hədid surəsi (Dəmir surəsi)
 58. Mucadələ surəsi (Mücadilə surəsi)
 59. Həşr surəsi (Toplanma surəsi)
 60. Mumtəhinə surəsi (İmtahana çəkilən qadın surəsi)
 61. Səff surəsi (Səf surəsi)
 62. Cumuə surəsi (Cümə surəsi)
 63. Munafiqun surəsi (Münafiqlər surəsi)
 64. Təğabun surəsi (Qarşılıqlı aldanma surəsi)
 65. Talaq surəsi (Boşanma surəsi)
 66. Təhrim surəsi (Qadağan surəsi)
 67. Mulk surəsi (Mülk və ya Hakimiyyət surəsi)
 68. Nun və ya əl-Qələm surəsi (Qələm surəsi)
 69. Haqqə surəsi (Haqq olan qiyamət surəsi)
 70. Məaric surəsi (Dərəcələr, yaxud Pillələr surəsi)
 71. Nuh surəsi (Nuh peyğəmbər surəsi)
 72. Cinn surəsi (Cinlər surəsi)
 73. Muzzəmmil surəsi (Örtünüb bürünən surəsi)
 74. Muddəssir surəsi (Bürünüb sarınan surəsi)
 75. Qiyamə surəsi (Qiyamət surəsi)
 76. İnsan surəsi (İnsan) və ya əd-Dəhr (Dövr surəsi)
 77. Mursəlat surəsi (Bir-birinin ardınca göndərilənlər surəsi)
 78. Nəbə surəsi (Böyük xəbər surəsi)
 79. Naziat surəsi (Can alanlar surəsi)
 80. Əbəsə surəsi (Qaşqabağını tökdü surəsi)
 81. Təkvir surəsi (Sarınma surəsi)
 82. İnfitar surəsi (Parçalanma surəsi)
 83. Mutəffifin surəsi (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar surəsi)
 84. İnşiqaq surəsi (Yarılma surəsi)
 85. Buruc surəsi (Bürclər surəsi)
 86. Tariq surəsi (Gecə gələn surəsi)
 87. Əla surəsi (Ən uca surəsi)
 88. Ğaşiyə surəsi (Bürünən surəsi)
 89. Fəcr surəsi (Dan yeri surəsi)
 90. Bələd surəsi (Şəhər surəsi)
 91. Şəms surəsi (Günəş surəsi)
 92. Leyl surəsi (Gecə surəsi)
 93. Zuha surəsi (Səhər və ya səhər işığı surəsi)
 94. İnşirah surəsi (Açılma və ya Genişlənmə surəsi)
 95. Tin surəsi (Əncir surəsi)
 96. Ələq surəsi (Laxtalanmış qan surəsi)
 97. Qədr surəsi (Qədr gecəsi surəsi)
 98. Bəyyinə surəsi (Açıq-aydın dəlil surəsi)
 99. Zilzal surəsi (Zəlzələ surəsi)
 100. Adiyat surəsi (Qaçan atlar surəsi)
 101. Qariə surəsi (Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət surəsi)
 102. Təkasur surəsi (Çoxluqla öyünmə surəsi)
 103. Əsr surəsi (Axşam çağı surəsi)
 104. Huməzə surəsi (Qeybətçi surəsi)
 105. Fil surəsi (Fil surəsi)
 106. Qureyş surəsi (Qüreyş)surəsi
 107. Maun surəsi (Zəkat surəsi)
 108. Kovsər surəsi (Kövsər surəsi)
 109. Kafirun surəsi (Kafirlər surəsi)
 110. Nəsr surəsi (Kömək surəsi)
 111. Əbu Ləhəb surəsi (Alov atası surəsi)
 112. İxlas surəsi (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər surəsi)
 113. Fələq surəsi (Sübh surəsi)
 114. Nas surəsi (İnsanlar surəsi)
Əvvəlki surə:
[[İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu.]]
Surənin mətni: Surə Sonrakı surə:
[[İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu.]]
Əvvəl nazil olan surə:
[[İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu.]]
Sonra nazil olan surə:
[[İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu.]]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]