Aterk (qala)

'Ater Arsakda qala adı. İlk dəfə VII əsrə aid "Albaniya tarixi"ndə cəkilir. Qədim ermənicə yazılışda əvvəlinə H səsi sonu isə K əlavəsilə Haterk kimidir. Mxitar Qoşun (XII əsr) əsərində Aterkqaladır. Əhməd bəy Cavanşir yazır ki, Xaçın mahalında qala Haterk adlanıb. Toponimi At-Örək kimi də bərpa etmək olar. Bax: Haterk.

  • Azərbaycanın izahlı coğrafi adlar luğəti. Bakı, 1960.
  • Azərbaycan SSR-in qısa toponimlər lüğəti. Bakı, 1986.