Valyuta şurası

1997-ci ildən valyuta şurasının qaydaları ilə fəaliyyət göstərən Bolqarıstan Xalq Bankı (Sofiya)

Valyuta şurası (ing. сurrency board), və ya valyuta idarəsi — monetar orqanların qanunvericilik səviyyəsində müəyyən edilmiş sabit məzənnə ilə milli valyutanın qeyri-məhdud xarici valyutaya dəyişdirilməsi öhdəliyini öz üzərinə götürdüyü pul siyasəti rejimi. Valyuta şurası, idarə və ya şura təsvir olunan siyasətin həyata keçirilməsinə cavabdeh olan pul orqanlarıdır. Milli valyutanın məzənnəsinin müəyyən edildiyi xarici valyutaya "lövbər valyutası" deyilir.

Valyuta şurası Avropa imperiyalarının çiçəklənmə dövründə geniş yayıldı və müstəmləkələrdə pul hakimiyyətinin bir forması idi. Koloniyada yerli valyutanın buraxılışı metropolun ehtiyat valyutasının dəstəyi ilə həyata keçirilirdi. Əslində, koloniyanın pul orqanları emissiya funksiyasından məhrumdurlar: onlar yalnız bir valyutanı digərinə dəyişirlər. Qlobal maliyyə sistemində ümumi pul kütləsi dəyişməz olaraq qalır. Real emissiya mərkəzlərinin rolu müstəmləkələrin ehtiyatlarını təşkil edən ehtiyat valyuta buraxan mərkəzi banklarda qalır. Bu sistem XIX əsrin ortalarında ingilislər tərəfindən öz koloniyaları üçün yaradılmışdır.

Sistemin funksional xüsusiyyətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bosniya və Herseqovina Mərkəzi Bankı, 1997-ci ildən bəri valyuta şurasının qaydaları altında fəaliyyət göstərir (Sarayevo).
 • Ölkənin valyuta ehtiyatları tədavüldə olan milli valyutanın həcmini tam ödəməlidir (bir qayda olaraq, onlar pul bazasının ən azı 110–115%-ni təşkil edir).
 • Valyuta Şurası milli valyutanın xarici valyutaya tam və qeyri-məhdud konvertasiyasını təmin edir.
 • Valyuta şurası valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsindən yalnız faiz gəlirləri əldə edir və valyuta üzrə törəmə müqavilələr bağlamır.
 • Pul emissiyası milli valyutanın xarici valyutaya dəyişdirilməsi zamanı həyata keçirilir.
 • Valyuta ehtiyatları pul emissiyası nəticəsində formalaşır.
 • Valyuta Şurasının banklar üçün son instansiya kreditoru kimi çıxış etmək hüququ yoxdur.
 • Valyuta Şurası hökumətə borc vermir.
 • Daxili bazarda faiz dərəcələri suveren risk mükafatı nəzərə alınmaqla, lövbər valyutasının emissiya etdiyi ölkədəki faiz dərəcələrinə uyğun gəlir.
 • Valyuta Şurası daxili iqtisadi məqsədlərə (qiymət sabitliyi, balanslaşdırılmış iqtisadi artım və minimum işsizlik) nail olmağa yönəlmiş müstəqil pul siyasəti həyata keçirə bilməz.
 • Valyuta şurasının qanuni çərçivəsindən asılı olaraq, pul orqanları məhdud diskresiyada qala bilər.

Valyuta şurasının tarixi[redaktə | mənbəni redaktə et]

1983-cü ildən bəri valyuta şurası kimi fəaliyyət göstərən Honq-Konqun Monetar Təşkilatı (Hong Kong).

Klassik valyuta şurası ilk tələb olunduqda sabit məzənnə ilə xarici valyutaya və ya başqa xarici ehtiyat aktivinə sərbəst çevrilə bilən əskinas və sikkələr buraxan qurumdur. Normalda valyuta şurası hökumətdən və ya kommersiya banklarından əmanət qəbul etmir, lakin qəbul edərsə, ən azı 100% xarici ehtiyatlarla əhatə olunmalıdır. Pravoslav valyuta şurası passiv pul siyasətinə riayət edir: emissiya tədiyyə balansının vəziyyətinə uyğun olaraq həyata keçirilir, tam konvertasiya təmin edilir və sterilizasiya edilmiş müdaxilələr, eləcə də bank kreditləri tamamilə istisna olunur.

Valyuta şurası XIX əsrdə Britaniya İmperiyasında geniş yayılmışdır. İlk valyuta şurası 1849-cu ildə Britaniya İmperiyasının tərkibində olan Mavriki adasında müstəmləkə hökuməti tərəfindən yaradılmışdır. Mauritius Valyuta Şurası Afrika və Asiyada digər Britaniya koloniyaları üçün prototip oldu. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra post-müstəmləkə dövrünün yeni yaradılmış dövlətlərinin əksəriyyəti valyuta şuralarını mərkəzi bank institutu ilə əvəz etmək qərarına gəldilər. Bir neçə ölkədə vahid valyuta zonası daxilində siyasətə cavabdeh olan birgə valyuta şurası institutunun olması qeyri-adi deyildi.

Cədvəl 1. Klassik valyuta şurasının maliyyə balansı.

Aktivlər Passivlər
Valyuta ehtiyatları Dövriyyədə olan nağd pul
Kommersiya banklarının depozitləri
Pul bazası Pul bazası

Pul siyasətinin daha az çevik olması səbəbindən valyuta şuraları daha təkmil qurumlar kimi öz yerini mərkəzi banklara verdi. Bununla belə, müasir dünyada klassik versiya ilə müqayisədə dəyişdirilmiş valyuta məsləhətləri qalır.

Dəyişdirilmiş Valyuta Şurası[redaktə | mənbəni redaktə et]

Dəyişdirilmiş valyuta şurası (ing. modified currency board) və ya kvazivalyuta, heterodoks valyuta şurası klassik valyuta şurasının dəyişdirilmiş analoqudur. O, pul emissiyasında monopoliyaya malikdir və kanonik şura ilə mərkəzi bankın funksiyalarını birləşdirir. Məsələn, dəyişdirilmiş şura pul bazasını ehtiyat aktivlərlə 100% əhatə edə bilməz, sterilizasiya olunmuş valyuta intervensiyaları həyata keçirə və bank sektoruna qısamüddətli kreditlər verə bilməz. Kanonik şuradan fərqli olaraq, sabit məzənnəyə baxmayaraq, o, daha fəal siyasət yeridir ki, bu da onu diskresion monetar orqanlara bənzədir. Dəyişdirilmiş valyuta şurasının tarixinə onun tətbiqi ilə bağlı səkkiz onlarla nümunə daxildir. Müstəmləkəçilik dövründə Britaniya İmperiyasının müxtəlif dominionları ehtiyat valyuta kimi funt sterlinqə əsaslanan geniş valyuta şuraları şəbəkəsini idarə edirdi. 1940-cı illərin zirvəsində valyuta şuraları eyni vaxtda 50 ölkədə, o cümlədən Yeni Zelandiya, Sinqapur, Malayziya, Filippin, Birma, Hindistan, İsrail, İordaniya, İraq, Misir və başqalarında fəaliyyət göstərirdi. Bu gün valyuta şurası yalnız bir ölkədə fəaliyyət göstərir. bir neçə kiçik dövlət və asılı ərazilər

Cədvəl 2. Dəyişdirilmiş valyuta şurasının maliyyə balansı.

Aktivlər Passivlər
Valyuta ehtiyatları Dövriyyədə olan nağd pul
Hökumət və bank hesabları
Mövcud maliyyə aktivləri satış üçün və ya ədalətli dəyərlə qeydə alınır Mümkün itkilər üçün ehtiyatlar
Saxlanılan maliyyə aktivləri ödəmə Kapital

XX əsrdə fəaliyyət göstərən dünyanın ən böyük valyuta şuraları[1][redaktə | mənbəni redaktə et]

Ölkə (region) Pul orqanları İllər
Argentina (1-ci epizod) Caja de Conversión 1903–1914
Filippin (1-ci epizod) Currency Reserve Fund (Gold Standard Fund) 1903–1916
Hindistan (2-ci epizod) Paper Currency Department 1898–1916
Argentina (2-ci epizod) Caja de Conversión 1927–1929
Filippin (2-ci epizod) Currency Reserve Fund 1923–1942
Malayya (Malayziya, 1-ci epizod) Board of Commissioners of Currency Malay 1938–1942
İrlandiya Currency Commission 1927–1943
Filippin (3-cü epizod) Currency Reserve Fund 1945–1949
İraq Iraq Currency Board 1932–1949
Seylon (Şri-Lanka) Commissioners of Currency 1885–1950
Kipr Cyprus Commissioners of Currency 1914–1963
Şərqi Afrika Protektoratı (Keniya) East African Currency Board 1898–1966
Malayya (Malayziya, 2-ci epizod) Board of Commissioners of Currency (Malaya) 1945–1967
Argentina (3-cü epizod) Banco Central de la República Argentina 1991–2002
Estoniya Bank of Estonia 1992–2010
Litva Bank of Lithuania 1994–2014

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Naness R. An Analysis of the Performance of Currency Boards. Johns Hopkins University Studies in Applied Economics № 70, 2017.

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Акопов В. С. Мировой опыт и проблемы валютного регулирования в Российской Федерации: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2001. — 177 С. РГБ ОД, 61:01–8/2705–1.
 • Ермилова Л. В. Генезис национального валютного кризиса в условиях глобализации (на примере Аргентинской Республики): Дис. … канд. экон. наук: 08.00.14, Москва, 2005–196 С. РГБ ОД, 61:05–8/4761.
 • Калоферов Х.П. "Валютное правление" как модель макрорегулирования в условиях трансформации экономических систем: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.14 Москва, 2001. — 215 С. РГБ ОД, 61:01–8/2531–8.
 • Моисеев С. Р. Возникновение и становление центральных банков. — М.: КНОРУС, 2013.
 • Моисеев С. Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. — М.: Экономистъ, 2005.
 • Моисеев С. Р. История центральных банков и бумажных денег. — М.: Вече, 2015.
 • Моисеев С. Современная интерпретация полемики денежной и банковской школ: конкуренция, конвертируемость и эмиссионная политика // Деньги и кредит, 2014. — № 6. — c.60–64. — 0,6 п.л.
 • Camilleri M.-T. An Institutional Framework for Comparing Emerging Market Currency Boards. IMF Working Paper № 180, 2004.
 • Ghosh A. Currency Boards: The Ultimate Fix? IMF Working Paper № 8, 1998.
 • Gulde A. The Role of the Currency Board in Bulgaria's Stabilization. IMF Policy Discussion Paper № 3, 1999.
 • Kang J. Private Sector Activity in Hong Kong SAR and the Fed: Transmission Effects through the Currency Board. IMF Working Paper № 35, 2016.
 • Knöbl A., Sutt A., Zavoiceo B. The Estonian Currency Board : Its Introduction and Role in the Early Success of Estonia's Transition to a Market Economy. IMF Working Paper № 96, 2002.
 • Mehmed G. Perspectives of Application of Currency Board Arrangement with Special Emphasis on Bosnia and Herzegovina // International Journal of Business and Social Science, 2012. — Vol. 3. — № 4. 
 • Ping T. A New Comparative Study on the Free‐Floating and Currency Board Regimes in Hong Kong // Bulletin of Economic Research, Vol. 68, Issue 3, pp. 218–238, 2016.
 • Sy A., Rivera-Batiz L. Currency Boards, Credibility, and Macroeconomic Behavior. IMF Working Paper № 97, 2000.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]