Şadara

Şadara - taxılın həşəmdən təmizlənməsi üçün istifadə edilən alət.

Bir üzünə tor çəkilmiş dairəvi taxtadan ibarət idi.

Şadaranın toru nisbətən böyük gözlü olduğundan, taxıl əvvəl şadarada, sonra isə xəlbirdə təmizlənirdi.