Cümlə

Cümlə — bitmiş fikri ifadə edən söz və ya söz birləşməsidir. Cümlə vasitəsilə bir hadisə haqqında məlumat verilir, bir şey soruşulur, bir işə təhrik olunur.

 • Cümlənin qurulmasında sözlərlə yanaşı, söz birləşmələri də iştirak edir. Heç bir söz və ya söz birləşməsi bitmiş fikir ifadə etmədən cümlə şəklinə düşə bilməz.
 • Cümlə bir sözdən də ibarət ola bilər: Səhərdir.
 • Cümlənin əsasını mübtəda və xəbər təşkil edir ki, bu da cümlənin qrammatik əsası adlanır.
 • Yalnız köməkçi nitq hissələrindən də ibarət cümlə ola bilər. Belə cümlələrə söz cümlə deyilir. Sən gələcəksənmi? -Bəli.

Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hər bir cümlə müəyyən məqsədlə söylənilir. Cümlələr məqsəd və intonasiyaya görə 4 yerə bölünür:

 1. Nəqli cümlə
 2. Sual cümləsi
 3. Əmr cümləsi
 4. Nida cümləsi

Cümlənin quruluşca növləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Sadə cümlə
 2. Mürəkkəb cümlə

Cümlə üzvləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Məna və qrammatik cəhətdən bir-biri ilə əlaqədar olan, müəyyən suallara cavab verən sözlərə cümlə üzvləri deyilir. Cümlənin 5 üzvü var:

Baş üzvlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Mübtəda
 2. Xəbər

İkinci dərəcəli üzvlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Tamamlıq
 2. Təyin
 3. Zərflik

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

Seyidov Y.M., Əsədova T.A, Azərbaycan dili, Bakı, Çaşıoğlu, 2003 (8–9. siniflər üçün dərslik)