АЛКАЛОИДЫ

мн. kim. alkaloidlər (başlıca olaraq bitkilərdən alınan və qüvvətli fizioloji təsiri olan azotlu üzvi maddələr, məs.: strixnin, morfi, kinə, kofein və s.).

АЛКАЛИЗАЦИЯ
АЛКАТЬ