Словарь лексики азербайджанских дастанов

 • AB FARS

  Su. Abu atəş, xakü baddan xəlq olduq, Neçə şirin-şirin canlar qocalır.                                         (“Novruz”) Abü ataş, xakü baddan xalq o

  Полностью »
 • AB-HƏYAT

  Bax: abi-həyat.

  Полностью »
 • AB-LEYSAN

  1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış. 2. Məcazi mənada: çox axan göz yaşı. Pəri əhvalatı bilib, gözünün yaşını ab-leysan kimi qırmızı yanaqları aşağı

  Полностью »
 • AB-NEYSAN

  Bax: ab-leysan.

  Полностью »
 • AB-NİYSAN

  Bax: ab-neysan.

  Полностью »
 • ABBASI

  Şah Abbasın dövrünə aid, onun adı ilə bağlı olan gümüş pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sonrakı dönəmlərdə dörd şahılıq ağ pul da abbası adlanıb

  Полностью »
 • ABDAL ƏRƏB

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində sözün sərsəri, avara, dərbədər mənası ilə yanaşı, dərviş, qələndər mənası da göstərilmişdir

  Полностью »
 • ABDAL ƏRƏB

  Sərsəri // dərviş, qələndər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərdə bilikli, bilici, həmçinin yetim mənaları da var

  Полностью »
 • ABDAR

  Bax: abidar.

  Полностью »
 • ABI FARS

  Açıq-göy, mavirəngli. Al-yaşıl, abı sarı, Bənövüş qara, qırmızı, Alasan, geydirəsən Həmişə yara qırmızı

  Полностью »
 • ABİ-HƏYAT

  Əfsanəyə görə, zülmətdə olan bir çeşmənin suyu, dirilik suyu. Abi-həyat kimi daim axarsan, Haqqın camalına hərdən baxarsan, Dolana-dolana evlər yıxars

  Полностью »
 • ABİ-KÖVSƏR

  fars. ab + ər. kövsər Cənnətdəki kövsər bulağının suyu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda şərab mənasında işlədilir

  Полностью »
 • ABİ-KÖVSƏR

  1. Cənnətdə Kövsər bulağının suyu. 2. Məcazi mənada: içki. Qəflətdən ayıldım, açdım gözümü, Xaki-övliyaya sürtdüm üzümü, Dindirdilər, haqq danışdım sö

  Полностью »
 • ABİ-LEYSAN

  Bax: ab-leysan.

  Полностью »
 • ABİ-LEYSAN

  fars. ab + süryanicə. niysan 1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış. 2. Məcazi mənada: çox axan göz yaşı

  Полностью »
 • ABİ-NEYSAN

  Bax: abi-leysan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nigar xanımın gözləri elə dolub, elə dolub ki, elə bir bahar bulududu

  Полностью »
 • ABİ-ZÜLAL

  fars. ab + ər. zülal Sərin, duru su // içki. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sevgilim geyib valadan, Rəngi seçilməz laladan, İçib abi-zülaladan, Gözləri

  Полностью »
 • ABİDAR FARS

  1. Sulu, şirəli. 2. Məcazi mənada: mənalı, təsirli, gözəl ifadəli. 3. Məcazi mənada: möhkəm və iti. Dastanda sonuncu mənasına rast gəlinir

  Полностью »
 • ACALMAQ

  Acmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, acalmışam Xotkarlardan bac almışam, Deməginən qocalmışam, Hələ ki, Babay-Əmirəm

  Полностью »
 • ACIMAQ

  Acıqlanmaq; hirslənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ACMAQ

  Acıqlanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ADAXLU

  Adaxlı, nişanlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ADINA

  Bax: adna.

  Полностью »
 • ADNA FARS

  Müasir dilimizdə cümə axşamı mənasında işlənir. Məxəz dildə isə bu söz cümə günü mənasını verir. Dialektlərdə cümə axşamı ilə yanaşı, cümə gününü də i

  Полностью »
 • AFAT

  Bax: afət.

  Полностью »
 • AFƏT ƏRƏB

  1. Bəla, fəlakət, bədbəxtlik, müsibət, ziyan, zərər. 2. Məcazi mənada: son dərəcə gözəl qız, qadın haqqında

  Полностью »
 • AĞ SUNQUR

  Şahin cinsindən ov quşu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞA

  Ata; böyük qardaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞAC

  6-7 kilometrə bərabər uzunluq ölçüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yeddi ağacdan yeddi ağaca bir qaraltı görcək baxmışam, seçmişəm, quldur, qaçaq old

  Полностью »
 • AĞAMƏT

  Toydan bir neçə gün qabaq qız evinə aparılan qoyun, un, meyvə və s. kimi şeylər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Amma iki gündən sonra toy xəbərinin əvə

  Полностью »
 • AĞAYIL

  Qoyun sürüsünün yığışdığı və ya salındığı üstüaçıq, ətrafı bağlı yer; ağıl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞCA

  Təmiz, ağappaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞCA BÜRCLÜ

  Bürcü ağ olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞCA SAZ

  Ağappaq çöllər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞCA YÜZLÜ

  Ağ üzlü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞÇA

  Bax: axça.

  Полностью »
 • AĞI

  Bax: ağu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırram qayaları, yıxaram dağı, Xanlar zəhər içər, sultanlar ağı

  Полностью »
 • AĞI

  1. Zəhər. 2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında; zəqqum. Dan yerləri atıbdı, Xoruzları yatıbdı. Bəlkə də bu xörəyə Nənən ağı qatıbdı?               

  Полностью »
 • AĞILMAQ

  Asılmaq; ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞILMƏND

  ərəb. ağıl, fars. mənd Ağıl sahibi, ağıllı insan (dərdmənd qəlibi ilə düzəlib). Qurbani der: göz gözlədim, göz aldım, Səmağ oldum, ağılmənddən söz ald

  Полностью »
 • AĞIR

  Dəyərli, əziz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞIRMAQ

  Ucaltmaq, yüksəltmək, qaldırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞIZ

  Uc, kənar, başlanğıc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞIZ

  Bir ağız: bir qədər, bir doyumluq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ataların yaxşı bir məsəli var, “acdın çobana, yoruldun sarbana”

  Полностью »
 • AĞMAQ

  Bax: ağırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞNATMAQ

  Aşağı sürmək, endirmək, diyirlətmək, aşırmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəli Həsən bir su içim saatda Hasan paşanın qoşununu qatım-qatım qatlayıb,

  Полностью »
 • AĞRILMAQ

  Ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • AĞU

  Bax: ağı. Ürəyimdə çoxdu qəmlər, acılar, Ağular mənimki, bal sizin olsun!                                      (“Əsli və Kərəm”)

  Полностью »
 • AĞU1

  1. Zəhər. 2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında; zəqqum. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) – Adə Həsən, bu dağlarda qovun-qarpız nədi? Bu necə yerdi? Düş

  Полностью »
 • AH-VƏBAL

  fars. ah, ərəb. vəbal Günah, məsuliyyət; babal. Adamlar yerbəyerdən xana minnət eləyib dedilər: – Xan, aşığın ah-vəbalı tutar, şəhərimiz viran olar

  Полностью »