Русско-азербайджанский словарь

 • АББАТ

  rahib(1. Katolik monastırının başçısı; 2. Katolik keşişi)

  Полностью »
 • АББАТИССА

  rahibə

  Полностью »
 • АББАТСТВО

  abbatlıq

  Полностью »
 • АББРЕВИАТУРА

  abbreviatura (1. Sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; 2. Iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs: kolxoz, sovxoz)

  Полностью »
 • АБДИКАЦИЯ

  istefa, əl çəkmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s. )

  Полностью »
 • АБДОМЕН

  abdomen

  Полностью »
 • АБЕРРАЦИЯ

  aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayınma)

  Полностью »
 • АБЗАЦ

  abzas (1. Sətirbaşı; 2. Mətnin bir sətrinin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissə)

  Полностью »
 • АБИССАЛЬНЫЙ

  abissal, dərin

  Полностью »
 • АБИССИНЕЦ

  həbəş, həbəşistanlı

  Полностью »
 • АБИССИНКА

  həbəş, həbəşistanlı qadın (qız)

  Полностью »
 • АБИТУРИЕНТ

  abituriyent (orta məktəbi qurtarmış şagird)

  Полностью »
 • АБОНЕМЕНТ

  abunə

  Полностью »
 • АБОНЕМЕНТ

  abunə

  Полностью »
 • АБОНЕНТ

  abunəçi

  Полностью »
 • АБОНЕНТНЫЙ

  abunəçi

  Полностью »
 • АБОНИРОВАННЫЙ

  yazdırılmış, abunə edilmiş

  Полностью »
 • АБОНИРОВАТЬ

  abunə yazılmaq, abunə yazdırmaq, abunəçi olmaq, abunə etmək

  Полностью »
 • АБОРДАЖ

  abordaj (bilavasitə vuruşmaq üçün gəmilərin bir-birinə yanaşdırılmasından ibarət qədim dəniz müharibəsi üsulu)

  Полностью »
 • АБОРДИРОВАТЬ

  1. Bilavasitə döyüş üçün gəmiləri bir-birinı yanaşdırmaq; 2. (birisinin) yaxasından yapışmaq, (birisinə) hücum etmək

  Полностью »
 • АБОРИГЕН

  yerli , yerli əhali

  Полностью »
 • АБОРИГЕННЫЙ

  yerli əhali

  Полностью »
 • АБОРТ

  tib. Abort, uşaq salma, uşaq saldırma

  Полностью »
 • АБОРТИВНЫЙ

  tib. Abortiv (hər hansı bir prosesin inkişafını, gedişini dayandıran)

  Полностью »
 • АБРАКАДАБРА

  cəfəngiyyat, çərənpərən

  Полностью »
 • АБРЕК

  abrek, qaçaq

  Полностью »
 • АБРИКОС

  1. Ərik, qaysı; 2. Ərik ağacı, qaysı ağacı

  Полностью »
 • АБРИКОСОВКА

  ərik arağı

  Полностью »
 • АБРИКОСОВЫЙ

  ərikdən hazırlanmış

  Полностью »
 • АБРИКОТИН

  abrikotin (ərik likörü)

  Полностью »
 • АБРИС

  çevrə, kontur

  Полностью »
 • АБСЕНТ

  absent (yovşan arağı)

  Полностью »
 • АБСЕНТЕИЗМ

  absenteizm (burjua ölkələrində etiraz əlaməti olaraq seçkilərdə işirak etməkdən və yiğıncağa gəlməkdən boyun qaçırma)

  Полностью »
 • АБСОЛЮТ

  absolyut

  Полностью »
 • АБСОЛЮТИЗИРОВАТЬ

  absolyutlaşdırmaq, mütləqləşdirmək

  Полностью »
 • АБСОЛЮТИЗМ

  mütləqiyyət

  Полностью »
 • АБСОЛЮТИСТ

  mütləqiyyət tərəfdarı

  Полностью »
 • АБСОЛЮТИСТСКИЙ

  mütləqiyyət

  Полностью »
 • АБСОЛЮТНО

  heç, qətiyyən, əsla

  Полностью »
 • АБСОЛЮТНОСТЬ

  absolyutluq, mütləqlik

  Полностью »
 • АБСОЛЮТНЫЙ

  1. Absolyut, mütləq; 2. Tam; 3. Qəti, danışıqsız, sözsüz, qeydşərtsiz

  Полностью »
 • АБСОРБЕНТ

  absorbent (uducu maddə)

  Полностью »
 • АБСОРБЕР

  absorber (uducu məhsulların buxarını və qazlarını tutmaq üçün cihaz)

  Полностью »
 • АБСОРБИРОВАТЬ

  udmaq, canına çəkmək

  Полностью »
 • АБСОРБИРОВАТЬСЯ

  udulmaq, hopmaq

  Полностью »
 • АБСОРБЦИЯ

  absorbsiya, udma, udulma, sorma, sorulma

  Полностью »
 • АБСТРАГИРОВАНИЕ

  abstraktlaşdırma, mücərrədləşdirmə, fikrən ayırma, təcrid etmə

  Полностью »
 • АБСТРАГИРОВАТЬ

  abstraktlaşdırmaq, fikrən ayırmaq, təcrid etmək

  Полностью »
 • АБСТРАГИРОВАТЬСЯ

  1. Abstraktlaşdırılmaq, , fikrən ayrılmaq, təcrid edilmək; 2. Nəzərə almamaq

  Полностью »
 • АБСТРАКТ

  mücərrədlik

  Полностью »