ФАВН

м favn (1. qədim Roma əsatirində: çöl, dağ və meşə allahı; 2. zool. Amerika meymunu cinsi).

ФАБУЛЯРНЫЙ
ФАВОР