ФАГОЦИТОЗ

м мн. нет biol. faqositoz (yad cisimciklərin və bakteriyaların faqositlər tərəfindən udulub həzm olunması).

ФАГОЦИТАРНЫЙ
ФАЗА