ФАГОЦИТ

м biol. faqosit (yad cisimcikləri və bakteriyaları udub həzm etmək qabiliyyətinə malik olan hüceyrə).

ФАГОТНЫЙ
ФАГОЦИТАРНЫЙ