FACULTATIVE

adj 1. fakültativ, könüllü, qeyri-məcburi; ~ studies fakültativ məşğələlər; 2. təsadüfi, gözlənilməyən, sistematik / müntəzəm / daimi / məcburi / vacib olmayan

FACTUAL
FACULTATIVELY