FAITH

n 1. inam, etibar, etimad; to have ~ in smth. bir şeyə inanmaq; 2. din. iman, məzhəb; the Christian ~ xristianlıq, xristian dini / məzhəbi, xaçpərəstlik; the Mohammedan ~ müsəlmanlıq, İslam dini / məzhəbi; 3. kredo, məslək, əqidə, etiqad, baxışlar; to keep one’s ~ öz məsləkinə / əqidəsinə əməl etmək; 4. vəfa, doğruluq; düzlük; namus, vicdan, sədaqət, səmimiyyət; loyallıq (qanun dairəsində hərəkət etmə, qanuna müvafiqlik, loyal münasibət); good ~ vicdan, insaf, düzlük; sədaqət, vəfa, doğruluq; 5. vəd, vəd etmə, söz vermə, zəmanət, zaminlik; to give / to pledge / to plight one’s ~ söz vermək; breach of ~ vədini pozma; şərəfsiz hərəkət

FAIRYLAND
FAITHFUL