Fraksiyalarayırma distiləsi

mayelər qarışığını fraksiyalara, yəni məhdud temperatur intervalarında qaynayan hisələrə ayırma prosesi. Distilə yolu ilə alınan fraksiyalara distilat deyilir. F.d.-dən neftayırma sənayesində benzin, kerosin və s. almaq üçün istifadə edilir.
Fraksiya
Generator qazı