MORALLY

adv 1. mənəviyyatca, mənəvi / əxlaqi cəhətdən; 2. mənən, mənəviyyat baxımından; to be ~ responsible mənəvi cəhətdən məsul olmaq; to be ~ bound to do smth. bir işi görməyə mənəvi cəhətdən borclu olmaq

MORALIZE
MORASS