Riforminq

yüksək oktanlı benzin və aromatik karbohidrogenlər almaq məqsədi ilə neftin benzin və liqroin fraksiyalarının yenidən emalı prosesi. Benzol, toluol, ksilol almaq üçün, əsasən R. qurğularından istifadə edilir.
Rezervuar
Rotorla qazma

Значение слова в других словарях