МАВЗОЛЕЙ

м mavzoley, məqbərə.

МАВР

м (мн. мавры) tar. mavr (orta əsrlərdə Afrika ərəbləri və bərbərlərinin ümumi adı).

МАВРИТАНКА

ж tar. mavr qadın (qız).

МАВРИТАНСКИЙ

tar. Мавритания söz. sif.
подробнее

МАВРСКИЙ

мавр söz. sif.

МАГ

м 1. maq, sehrbaz, cadugər, ovsunçu; 2.
подробнее

МАГАЗИН

м 1. mağaza; продуктовый магазин ərzaq mağazası; универсальный магазин universal mağaza; 2. xüs.
подробнее

МАГАЗИНКА

ж sandıqlı tüfəng.

МАГАЗИННЫЙ

1. магазин söz. sif.; магазинный сторож mağaza keşikçisi, anbar keşikçisi; 2.
подробнее

МАГАЗИНЩИК

м köhn. 1. mağazaçı, mağaza sahibi; 2. mağaza oğrusu, dükan oğrusu.

МАГАРАДЖА

м maharaca, böyük racə (Hindistan feodallarının yüksək rütbəsi).

МАГАРЫЧ

м köhn. dan. 1. dəsxoş; muştuluq, müjdə; 2. rüşvət, pay.

МАГИЗМ

м мн. нет maqizm, sehrbazlıq, cadugərlik, ovsunçuluq.

МАГИСТЕРСКИЙ

köhn. магистр söz. sif.
подробнее

МАГИСТЕРСТВО

ср мн. нет 1. köhn. magistrlik (bax магистр 1-ci mənada); 2. tar.
подробнее

МАГИСТР

ot magistr (1. birinci alimlik dərəcəsi; 2. bu alimlik dərəcəsini almış şəxs; 3. tar.
подробнее

МАГИСТРАЛЬ

ж magistral, ana xətt (yolların, elektrik, telefon, teleqraf və s. şəbəkəsinin əsas xətti).

МАГИСТРАЛЬНЫЙ

магистрать söz. sif.; магистральный путь magistral yol, əsas yol.

МАГИСТРАНТ

м köhn. magistrant (magistr elmi dərəcəsi almağa namizəd olan adam).

МАГИСТРАТ

м magistrat (1. bəzi ölkələrdə şəhər idarəsi; 2. tar. qədim Romada; ali dövlət vəzifəsi; 3. tar.
подробнее